محتوای آموزشی

 خدمات مالی و حسابرسی

  • تهیه و ارائه صورت های مالی در مقاطع مختلف زمانی و تحلیل آن جهت تصمیم گیری
  • تهیه و ارائه گزارشهای تحلیل عملیات (فرآیند) شرکت و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سازمان
  • طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی حسابداری و آموزش به نیروهای سازمان
  • مشاوره در تهیه و راه اندازی نرم افزار حسابداری وطراحی متناسب با نیاز سازمان
  • استقرار حسابرسی داخلی شرکت ،نظارت مستمر و کنترل حساب ها
  • تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی متناسب با چرخه عملیات شرکت
  • تامین، آموزش و استقرار حسابدار به صورت تمام وقت و پاره وقت
  • رسیدگی به اختلافات مالی با نظارت کارشناسان رسمی دادگستری