اکبر گلردی

بیوگرافی استاد

* مدرک مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای * هفت سال سابقه فعالیت در حوزه حسابداری و حسابرسی * عضو گروه مشاورین مجموعه ایده آل تراز