محتوای آموزشی

خدمات مالی

تبصره‌های ماده‌ی 105

تبصره‌ی 1: در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آن‌ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده (%25) وصول می‌شود.

تبصره‌ی 2: اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج ‌از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصره‌ی 5 ماده‌ی 109 و ماده‌ی 113 این قانون (مؤسسات بیمه‌ی خارجی که با قبول بیمه‌ی اتکایی از مؤسسات بیمه‌ی ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند و مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه‌ی مسافر، حمل کالا و امثال آن‌ها از ایران) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله‌ی نمایندگی ‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره‌ی 3: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده‌ است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.

تبصره‌ی 4: اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه‌ی دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول ‌مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره‌ی 5: در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره‌ی 6: درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول %25 تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره‌ی 7: به ازای هر %10افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته‌ی آن‌ها، یک­ واحد­ درصد و حداکثر تا پنج واحد ­درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه‌ی بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

مطابق قانون بودجه‌ی 1400، به‌منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

مثال: فرض کنید درآمد مشمول مالیات مؤسسه‌ی ایده‌آل بعد از کسر معافیت‌ها مبلغ 000ˈ000ˈ500ˈ1 ریال باشد که نسبت به سال قبل %20 افزایش داشته است. مطلوب است محاسبه‌ی مالیات بر درآمد مؤسسه.

%2 تخفیف داریم:

000ˈ000ˈ 345  =  %25 ×  000ˈ000ˈ500ˈ1  =  (%2 -%25 ) ×  000ˈ000ˈ500ˈ1 = مالیات مؤسسه

آموزش مبحث از تبصره‌های ماده‌ی 105 موسسه حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی ایده آل تراز ـ آمل

 

دوستان خوبم ؛ برای تماشا ویدئوهای بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید.

naderi_idealtaraz