محتوای آموزشی

تخلفات و جریمه‌ها در قانون پایانه‌ی فروشگاهی

مطابق ماده‌ی 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان، تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف) عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده‌ی بدون صدور صورت‌حساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب) عدم عضویت در سامانه‌ی مؤدیان، عدم استفاده از پایانه‌ی فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه‌ی مالیاتی، استفاده از حافظه‌ی مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه‌ی مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ) عدم اعلام شماره‌ی حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آن‌ها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت) عدم تحویل صورت‌حساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورت‌حساب، معادل دو درصد مبلغ صورت‌حساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث) عدم رعایت احکام مذکور در مواد 12، 13 و 14 این قانون (اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه‌ی خود در سامانه‌ی مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان‌پذیرشدن صدور صورت‌حساب الکترونیکی، فروش‌های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورت‌حساب­های صادره را به سازمان ارسال کنند.

در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، بهره‌برداری از پایانه‌ی فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه‌ی خود در سامانه‌ی مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالیاتی اعلام کنند.

اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره‌ی واحد کسب و کار اقدام می‌کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه‌ی خود در سامانه‌ی مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالیاتی اعلام نمایند)، معادل یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

 مبلغ جریمه‌‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده‌ی 191 قانون مالیات‌های مستقیم (تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد) مورد بخشودگی قرار دهد.

در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه‌ی موضوع ماده‌ی 169 قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

 

خدمات مالی و مالیاتی و آموزش حسابداری در مازندران ـ آمل

آموزش پایانه فروشگاهی مبحث تخلفات و جریمه‌ها در قانون پایانه‌ی فروشگاهی

برای تماشا ویدئوهای بیشتر و خبرهای به روز به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید.

 

naderi_idealtaraz@