محتوای آموزشی

خدمات مالیاتی

1.تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد برای اشخاص حقیقی و حقوقی

2.تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و لیست معاملات فصلی

3.تحریر دفاتر قانونی

4.تنظیم لوایح مالیاتی،حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

5.مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی متناسب با تکالیف قانونی و جلوگیری از جرایم مالیاتی

این روزها با بیشتر شدن سهم مالیات از بودجه کشور، پرداخت مالیات برای شرکت‌هاجدی شده است. به همین دلیل بررسی وضعیت مالیاتی یک شرکت از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است. مدیران شرکت‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا به بهینه‌ترین شکل ممکن مالیات خود را پرداخت کنند. مراجعه به یک شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات مالیاتی بدیهی‌ترین کاری است که برای دریافت خدمات مالیاتی باید انجام شود.

مطابق ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

موسسه حسابداری ایده آل تراز آمل ـ انجام خدمات مالی و مالیاتی در مازندران