محتوای آموزشی

خدمات مالیاتی

1.تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد برای اشخاص حقیقی و حقوقی

2.تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و لیست معاملات فصلی

3.تحریر دفاتر قانونی

4.تنظیم لوایح مالیاتی،حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

5.مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی متناسب با تکالیف قانونی و جلوگیری از جرایم مالیاتی