محتوای آموزشی

زمان ارائه‌ی اسناد و مدارک به ممیز

مطابق ماده‌ی 29 آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 219، حسابرسی مالیاتی به دو نوع اداری و میدانی تقسیم می‌شود:

الف) در حسابرسی اداری با ابلاغ برگ دعوت ارائه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد از مؤدی دعوت می‌شود در زمان تعیین شده، با همراه داشتن دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی به اداره‌ی امور مالیاتی مربوط برای حسابرسی مراجعه نماید.

مؤدی ملکف است در زمان تعیین شده به اداره‌ی امور مالیاتی مراجعه نماید، در صورت ارائه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، حسابرس می‌بایست با توجه به دعوت‌نامه‌ی مذکور ضمن تنظیم صورت‌مجلس نسبت به حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه‌ی یک‌پارچه‌ی مالیاتی و تکمیل کاربرگ‌های مربوط اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه‌ی کاری حسابرسی ارسال نماید.

دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اداره‌ی امور مالیاتی پس از حسابرسی حداکثر ظرف شش روز کاری از تاریخ صورت‌مجلس به مؤدی مسترد می‌شود و در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه‌ی تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده یا عدم مراجعه‌ی مؤدی به اداره‌ی امورمالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتی که امکان تعیین مأخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه‌ی کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت عدم موافقت تغییر نوع حسابرسی توسط مسئول حوزه‌ی کاری حسابرسی از اداری به میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه‌ی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

ب) در حسابرسی میدانی با ابلاغ برگ دعوت ارائه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی اعلام می‌شود تا در زمان مراجعه‌ی حسابرس یا حسابرسان به اقامت‌گاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً به صورت مکتوب به اداره‌ی امور مالیاتی اعلام شده است، نسبت به ارائه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد اقدام نماید. حسابرس یا حسابرسان می‌بایست با توجه به دعوت‌نامه‌ی فوق در تاریخ مراجعه، نسبت به تنظیم صورت‌مجلس، اقدام و ضمن حسابرسی به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه‌ شده در چارچوب قوانین و مقررات با تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه ( با توجه به نتایج رسیدگی) اقدام و ضمن تکمیل و الصاق مدارک  و کاربرگ‌های مربوط، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه‌ی کاری حسابرسی ارسال نماید.

در حسابرسی‌های اداری و میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است  تاریخ یا تاریخ‌های مراجعه به اداره یا محل تعیین شده در اجرای مقررات بند ب این ماده حسب مورد برای حسابرسی دفاتر، اسناد و مدارک را به همراه اسامی گروه حسابرسی کتباً به مؤدی ابلاغ نماید. فاصله‌ی تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از 7 روز و بیشتر از 15 روز باشد. در صورت درخواست مؤدی و موافقت مسئول حسابرسی مهلت مزبور تا 10 روز از تاریخ تعیین شده قابل افزایش خواهد بود.

 

موسسه حسابداری و حسابرسی ایده آل تراز

آموزش مبحث زمان ارائه‌ی اسناد و مدارک به ممیز

 

دوستان خوبم؛ برای تماشا ویدئو های بیشتر و خبرهای به روز به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید.

 

naderi_idealtaraz@