محتوای آموزشی

انتقال از دفتر رونامه به دفتر کل
ثبت در دفتر روزنامه
ثبت معاملات در حساب
قعده‌ی بد و بس دز حسابداری
معادله‌ی اساسی حسابداری
روش نزولی برای محاسبه‌ی استهلاک
روش فعالیت (تعداد تولید یا کارکرد)
روش خط مستقیم برای محاسبه استهلاک
آیا کودکان اجازه کار دارند ؟
استهلاک دارایی‌های ثابت