محتوای آموزشی رایگان

می‌دونی اگه بیشتر از ساعت عادی کار کنی چقدر باید دستمزد بگیری؟

مطابق ماده 59 قانون کار، در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

‌الف – موافقت کارگر

ب – پرداخت %40 اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران ‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در شرایط استثنایی با توافق طرفین).

مطابق ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند، ممنوع است.

محاسبات مربوط به اضافه­‌کاری: برای محاسبات میزان اضافه‌­کار باید ساعات کارکرد ماه را از ساعات موظفی آن ماه با در نظر گرفتن روزهای تعطیل کسر کرد.

ساعت موظفی در ماه ساعت کارکرد در ماه  =  ساعت اضافه­‌کار

4/1  ×  ساعت اضافه‌­کار  ×  نرخ یک ساعت کار عادی  =  مبلغ اضافه­‌کار

مثال: آقای شمالی با حداقل دستمزد ساعتی 759ˈ120 ریال در مؤسسه­ی ایده­آل کار می­کند. با توجه به اطلاعات جدول زیر مبلغ دریافتی بهمن ماه ایشان را محاسبه کنید:

ساعت کار آقای شمالی در بهمن 1400
روزهای ماه

تعطیل رسمی

تعطیلی جمعه

روزهای کاری

ساعت کار موظفی

(ساعت کار روزانه × تعداد روز)

ساعت کارکرد فرد

30 روز

1 روز

5 روز

24 روز

176 = 7:20 × 24

192

          16 =  176 192 =  ساعت اضافه‌­کار

   000ˈ705ˈ2   =  4/1  ×  16  ×  759ˈ120 =  مبلغ اضافه­‌کار

580ˈ958ˈ23   = 000ˈ705ˈ2   +  (176  ×  759ˈ120)  =  کل دریافتی بهمن

یا :

580ˈ958ˈ23   = (4/0  ×  16  ×  759ˈ120)   +  (192  ×  759ˈ120)  =  کل دریافتی بهمن

خدمات مالی و مالیاتی و موسسه حسابداری ایده آل تراز _ آمل

می‌دونی اگه بیشتر از ساعت عادی کار کنی چقدر باید دستمزد بگیری؟

دوست خوبم؛برای آموزش‌های بیشتر و خبرهای به روز به صفحه ما در اینستاگرام بپیوندید.

naderi_idealtaraz@