محتوای آموزشی

نحوه‌ی محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی

در این مطلب از وب سایت ایده آل تراز، نکاتی را در مورد نحوه­‌ی محاسبه­‌ی مستمری بازنشستگی مرور خواهیم کرد . پس با ما همراه باشید.

مطابق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون. مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی، نحوه‌ی محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی­‌اُم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن­که از سی و پنج سی­‌‎اُم متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. متوسط مزد یا حقوق براى محاسبه­‌ی مستمرى بازنشستگى عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

سنوات پرداخت حق بیمه × یک سی­‌ام متوسط مزد یا حقوق = مستمری بازنشستگی

 

مطابق ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

مثال: فرض کنید فردی در پایان سال 99 پس از 28 سال کار به سن بازنشستگی رسیده است. حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت ایشان به شرح زیر است:

 

زمان فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1398 000ˈ10 000ˈ10 500ˈ11 500ˈ10 000ˈ12 000ˈ11 000ˈ10 200ˈ10 000ˈ12 800ˈ11 000ˈ11 000ˈ14
1399 000ˈ13 500ˈ13 700ˈ13 500ˈ14 300ˈ13 000ˈ13 000ˈ14 500ˈ13 000ˈ14 500ˈ13 000ˈ13 000ˈ16

 

مطلوب است نحوه‌ی محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی .

    000ˈ299  =  000ˈ165  +  000ˈ134  =  جمع حقوق و مزایای 24 ماه آخر مطابق جدول

458ˈ12  =  24 ÷ 000ˈ299 =  میانگین 24 ماه آخر

415  =      × 458ˈ12 =  یک سی‌­ام میانگین 24 ماه آخر

620ˈ11  =  28 × 415 =  مبلغ مستمری بازنشستگی