محتوای آموزشی

نرخ مالیات صاحبان مشاغل

طبق احکام مالیاتی بودجه‌ی سال 1400، میزان معافیت سالانه‌ی مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده‌ی101 قانون مالیات‌های مستقیم به مبلغ 000ˈ000ˈ360 ریال تعیین شده است.

مطابق ماده‌ی 131 قانون مالیات مستقیم،  نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

1- تا میزان 000ˈ000ˈ500 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ %15

2- نسبت به مازاد  000ˈ000ˈ500 ریال تا میزان  000ˈ000ˈ000ˈ1 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ %20

3- نسبت به مازاد 000ˈ000ˈ000ˈ1 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ %25

تبصره: به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته‌ی آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه‌ی بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

مطابق بخشنامه‌ی شماره‌ی 200/96/158 مورخ 1396/12/7 درخصوص اشخاص حقیقی داریم:

­1- تخفیف نرخ موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۱ قانون مالیات، کلیه‌ی درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده ۱۲۳ قانون: در صورتی که منافع مالی به‌طور‌دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید) می‌باشند را شامل می‌گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می‌بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد.

 2- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه‌ی نرخ‌های موضوع ماده‌ی ۱۳۱ قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده‌ی اخیرالذکر مد نظر قرار می‌گیرد.

3- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.

4- مفاد بند 3 فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه‌ی یک مجوز دارای یک پرونده‌ی مالیاتی هستند (تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی موضوع تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم: چنان‌چه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح، بیش از یك محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یك ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی یكی از این محل‌ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.

در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود) لازم‌الرعایه نبوده و می‌بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.

5- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می‌بایست تخفیف موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۱ قانون مذکور و معافیت موضوع بند ر ماده‌ی ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (کلیه‌ی تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی که قبل از اجرای این ‌ماده پروانه‌ی بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده از پرداخت %50 مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند.

حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردش‌گر به خارج از کشور مجری نیست) اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۱ قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند ر فوق اعمال گردد.

6- نظر به این‌که صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۰ قانون، مالیات آن‌ها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی‌باشند، لذا مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۰ قانون) در مورد آن‌ها جاری نمی‌باشد.

7- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود ( درصورت دارا بودن شرایط) می‌توانند از مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمایند.

مثال: فرض کنید درآمد مشمول مالیات مؤسسه‌ی حسابداری ایده‌آل پس از کسر معافیت‌ها در سال 1399 مبلغ 000ˈ000ˈ700 ریال باشد که نسبت به سال گذشته %30 افزایش داشته است. مطلوب است محاسبه‌ی مالیات متعلق به این درآمد.

در هر طبقه %3 تخفیف درنظر می‌گیریم.

000ˈ000ˈ60  =  %12  ×  000ˈ000ˈ500 

000ˈ000ˈ34  =  %17  ×  000ˈ000ˈ200 

000ˈ000ˈ94   =  000ˈ000ˈ34  + 000ˈ000ˈ60  =   مالیات متعلق

 

آموزش مبحث نرخ مالیات صاحبان مشاغل ـ موسسه حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی ایده آل تراز

 

دوستان خوبم؛ برای تماشا آموزش های بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید.

 

naderi_idealtaraz