کتاب حسابرسی
حسابرسی داخلی با رویکرد سیستم سازی مالی
حسابرسی داخلی با رویکرد سیستم سازی مالی